Oude Rijksstraatweg te Doorn

Geplaatst door: Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Specificaties

Prijs:
Verkocht
Oppervlakte vanaf:
635 m2
Oppervlakte tot:
1060 m2
Type:
Vrij op naam
Aantal kavels:
3

Project omschrijving

Bouwkavels in Doorn, aan de Oude Rijksstraatweg.

Ligging
De kavels zijn gelegen aan de Oude Rijksstraatweg tussen huisnummers 2 en 4a te Doorn. De Oude Rijksstraatweg is een doodlopende weg in de wijk Palmstad. De percelen liggen tegenover de bossen van het landgoed Moersbergen, de achterzijde grenst aan de Driebergsestraatweg.

Het betreft 3 kavels. Kadastrale gegevens:

Kavel 1: gemeente Doorn sectie A nummer 7893, groot circa 9 are 95 centiare.

Kavel 2: gemeente Doorn sectie A nummer 7892, groot circa 10 are 60 centiare.

Kavel 4: gemeente Doorn sectie A nummer 7890, groot circa 6 are 35 centiare.

.

Vraagprijs
De vraagprijs voor de kavels bedraagt:

Kavel 1: € 360.000,-- v.o.n.

Kavel 2: € 385.000,-- v.o.n.

Kavel 4: € 307.500,-- v.o.n.

Bestemmingsplan

Voor het gebied is het onherroepelijke Bestemmingsplan Oude Rijksstraatweg tussen 2 en 4a Doorn van juli 2009 van toepassing. In dit bestemmingsplan is alle relevante ruimtelijke informatie opgenomen, zoals de hieronder aangegeven stedenbouwkundige randvoorwaarden.

U kunt het bestemmingplan raadplegen via:

Planbeschrijving/ruimtelijke visie
De woningen op de kavels aan de zijde van de Oude Rijksstraatweg moeten op onderdelen van elkaar verschillen in hoofdvorm, dakvorm, gevelverdeling en materiaalgebruik. Wat betreft dat laatste dienen aardse kleuren toegepast te worden, omdat die op neutrale wijze worden opgenomen in het landschap. De tuinen aan de Oude Rijksstraatweg dienen een uitstraling te hebben van representatieve ‘voortuinen’, hoewel ze, gezien de auto-ontsluiting van de woning, eerder als ‘achtertuin’ worden ervaren.

Verkaveling en plaatsing op de kavel
Wat betreft de bebouwing moet het meest westelijke bouwplan op of achter de rooilijn blijven van de naastgelegen bebouwing (huisnummers 4a en 4b). De diepte van de woningen mag maximaal14 meterbedragen. De breedte van de voorgevel van een woning moet ten minste 4 en ten hoogste7 meterbedragen. De goothoogte mag niet meer dan7 meterbedragen en de nokhoogte niet meer dan10 meter. In de bouwvlakken mogen vrijstaande huizen gebouwd worden van 2 lagen met kap. De kapvorm is in verband met de bezonning een kap dwars op de weg. Akoestische minder gevoelige functies als garages, berging, keuken etc. dienen zoveel mogelijk aan de noordkant van de kavels geplaatst te worden.

Omgevingsaspecten
Ten aanzien van de aspecten bodem, archeologie, externe veiligheid en luchtkwaliteit worden geen knelpunten voorzien. Er is een ontheffing van de verbodsbepalingen op de Flora- en Faunawet aangevraagd en afgegeven voor de dwergvleermuis, de rosse vleermuis en de laatvlieger. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met het gebruik van het plangebied als habitat voor enkele diersoorten, zoals het uitvoeren van werkzaamheden buiten broedseizoen en de instandhouding van bepaalde bomen.

Voor de geluidsbelasting op de gevels zijn door de provincie hogere grenswaarden vastgesteld.

Bouwregels
Naast de hiervoor omschreven regels gelden de volgende regels:

  • de afstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse bouwperceelsgrens bedraagt minimaal3 meter;
  • dakkapellen zijn toegestaan in het dakvlak aan de voorgevel, de niet naar de openbare weg of het openbaar groen gekeerde zijgevels en de achtergevel van het hoofdgebouw, met dien verstande dat de breedte van de dakkapellen in het dakvlak aan de voorgevel en de zijgevels niet meer mag bedragen dan 1/3e van de breedte van de desbetreffende dakvlakken tot een maximale breedte van 1,8 meter en de breedte van het dakvlak in de achtergevel niet meer dan 2/3e van de breedte van het dakvlak aan de achtergevel mag  bedragen.

Voor aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en erkers zijn in het bestemmingsplan diverse bouwregels opgenomen.

Milieu
Een bodemonderzoek is in opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug uitgevoerd. Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging en daarmee geen saneringsnoodzaak volgens de Wet bodembescherming.

Er zijn wel plaatselijke spots aangetroffen met maximaal matige verontreinigingen. Bij graafwerkzaamheden ter plaatse van de spots met matige verontreiniging moet dit gecontroleerd worden ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker, bij voorkeur onder milieukundige begeleiding. Omdat de bouwvlakken van de geplande nieuwbouw niet ter plaatse van de verontreinigde spots liggen, levert dit vooralsnog geen belemmeringen op voor de eventuele bouwaanvragen.

Oplevering van de kavels
De kavels worden geleverd in de staat waarin ze zich nu bevinden.
Koper dient zelf zorg te dragen voor:

  • het bouwrijp maken van de kavel;
  • de benodigde huisaansluitingen voor de nutsvoorzieningen.

Kenmerken