Hongerveldstraat 2A Huisseling

Geplaatst door: Th. van Casteren Makelaardij en Taxatieburo

Specificaties

Prijs vanaf:
€255.000
Prijs tot:
€ 255.000
Oppervlakte vanaf:
1350 m2
Oppervlakte tot:
1350 m2
Type:
Kosten koper
Aantal kavels:
1

Project omschrijving

Mooi gelegen, riante bouwkavel van circa 1350 m2 voor de bouw van een vrijstaande woning met bijgebouw.

De bouwvergunning is naar eigen wens aan te vragen. De kavel is gelegen in Huisseling, een klein landelijk dorp in een authentiek Brabantse omgeving, gelegen op zeer korte afstand van historisch vestingstadje Ravenstein. Het voorzieningenniveau van Ravenstein is goed te noemen en door de ligging direct aan de A50 en de aanwezigheid van een NS treinstation is de bereikbaarheid uitstekend!

Op grond van het vigerend bestemmingsplan ‘(Wijziging 4) Negen Kernen 2012’ zijn voor dit perceel)op hoofdlijnen) de navolgende bouw- en voorschriften van toepassing: -Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, het bouwvlak bedraagt 12 x 10 meter. -De goothoogte en de bouwhoogte van hoofdgebouwen mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 4,5 en 10 meter. Voor de volledige bestemmingsplan voorschriften verwijzen we naar het bestemmingsplan ‘Negen Kernen 2012’ U kunt ook terecht op ons kantoor waar we graag uitgebreid informeren over voornoemde voorschriften en bestemmingsmogelijkheden. Bestemmingsplan informatie: Artikel 23 Wonen - Vrijstaand 23.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - Vrijstaand' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen in de vorm van vrijstaande woonhuizen en daarbij behorende bouwwerken; b. aan-huis-verbonden beroepen met een bedrijfsvloeroppervlakte van niet meer dan 25 m2; c. bed en breakfast als recreatieve nevenactiviteit in de woning inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen alsmede in vrijstaande bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek', in maximaal 2 slaapkamers en ten behoeve van maximaal 4 personen; d. horecavoorzieningen in de categorieën horeca 1 en horeca 4, theetuin, beschikbaarstelling van atelierruimte, organisatie van workshops, galerie met ondergeschikte detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 1'; e. theeschenkerij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 2'; f. horecavoorzieningen in de categorieën horeca 2, horeca 3 en horeca 4, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 3'; g. bedrijven die voorkomen in de categorieën 1 en 2 van de milieuzoneringslijst, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf'; h. kantoren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor'; i. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek': behoud, herstel en ontwikkeling van cultuurhistorische, landschappelijke en/of architectonische waarden; j. parkeervoorzieningen, paden, erven en tuinen. 23.2 Bouwregels 23.2.1 Algemeen a. Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in artikel 23.1. b. Op de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 1' mag alleen worden gebouwd indien is zekergesteld dat de agrarische bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 2' blijvend worden beëindigd en de bouwvergunning nummer 118 d.d. 3 september 1993, verleend door burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Ravenstein, wordt ingetrokken. 23.2.2 Hoofdgebouwen Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd. b. Per bouwvlak mag niet meer dan één woonhuis worden gebouwd. c. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven. d. Kelders zijn toegestaan. 23.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en carports Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en carports gelden de volgende regels: a. De afstand van aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot de zijdelingse perceelgrens moet ten minste 2 m bedragen. b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen aan één zijde van het bouwperceel in de zijdelingse perceelgrens worden geplaatst. c. De goot- en bouwhoogte mogen niet meer dan 3,5 m respectievelijk 5 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van overkappingen en carports mag niet meer mag bedragen dan 3 m. d. Dakterrassen boven aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn uitsluitend toegestaan achter de achtergevel van het hoofdgebouw. e. Kelders zijn uitsluitend toegestaan onder aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen. 23.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m. b. In afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn niet meer mag bedragen dan 1 m. c. Op de bouw van overkappingen en carports zijn de regels in artikel 23.2.3 van toepassing. d. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m. 23.2.5 Bebouwingspercentage Het bebouwingspercentage mag per bouwperceel niet meer bedragen dan hieronder is aangegeven: oppervlakte bouwperceel bebouwingspercentage bouwperceel tot en met 300 m2 55%, gerekend over de gehele oppervlakte van het bouwperceel bouwperceel van 301 tot en met 400 m2 55% voor de oppervlakte tot 300 m2 en 30% over de meerdere oppervlakte bouwperceel van 401 m2 en groter 50% over de oppervlakte tot 400 m2 en 20% over de meerdere oppervlakte met dien verstande, dat de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en carports buiten het bouwvlak niet meer mag bedragen dan 100 m2

Kenmerken

Kavel informatie aanvragen

Vraag informatie aan bij de kavel aanbieder.
Wilt u meer informatie van bouwbedrijven om uw nieuwe woning of bedrijf te bouwen? Vraag dan hieronder informatie aan van verschillende bouwbedrijven:

Centraal stofzuigsysteem


Domotica


Kelders


Traditionele bouw


Zwembadbouwers

Meer informatie over...

Centraal stofzuigsysteem Domotica Kelder onder je woning Keuken informatie Welke vloer in je nieuw woning Zwembaden

Vergelijkbare bouwkavels